INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Laser Studio Design
z siedzibą w Krakowie, 30-212, ul. Królowej Jadwigi 130 ("Administrator")

Dane osobowe będą przetwarzane przez Laser Studio Design w szczególności:

1.       na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:

a)        realizacji zamówienia

b)        odpowiedzi na zapytania

c)        archiwizacji

d)        wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

 

2.       na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Laser Studio Design [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:

a)        marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta

b)        organizowania i przeprowadzania akcji marketingowych

c)        dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń

d)        prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu;

 

3.       na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:

a)        dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje zawarte w bazie danych Administratora

b)        przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach np. Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail)

c)        analiz preferencji lub zainteresowań klienta, analiz oglądalności lub rozwoju świadczonych usług w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie przez Administratora danych z urządzeń, którymi klient posługuje się podczas korzystania ze strony internetowej (np. z komputera, urządzeń mobilnych). Na podstawie tworzonego profilu klienta Administrator może: (i) dostosować świadczone usługi do indywidualnych zainteresowań klienta lub (ii) zaproponować spersonalizowaną ofertę . W wymienionych powyżej celach Administrator będzie przetwarzał dane dotyczące: 1) Ilości sprzedawanych towarów przez klienta oraz 2) Korzystania z informacji dostarczanych drogą elektroniczną (np. Strona internetowa). Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO.

d)        marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Laser Studio Design

e)        marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z Laser Studio Design , przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez Laser Studio Design.

f)        marketingu bezpośredniego opartego na analizie danych dotyczących np. przeglądanych podstron na stronie www.pupil-id.pl

 

Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt d)-f) powyżej może być realizowany przez Laser Studio Design za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. programów służących do automatycznego wysyłania e-maili).

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1.       dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a)        posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)

b)        zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Laser Studio Design

c)        wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

 

2.       dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

 

3.       dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych dla celów marketingu usług Administratora, dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1.       prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.

2.       prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne

3.       prawo żądania od Administratora usunięcia danych

4.       prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych

5.       prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

6.       prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego

7.       prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO

8.       prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

9.       prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

 

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Aministratorem Danych (adres podany na wstępie z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”) lub poprzez kontakt z Laser Studio Design. (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

 

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Laser Studio Design):. partnerzy handlowi, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), firma księgowa, firma hostingowa.

 

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).